���������.������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
16.39
0.00
4.53
4.53
27.65%
27.65%
รายจ่ายลงทุน
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
26
16.46
0.00
4.60
4.60
27.94%
27.94%
×