��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
32.87
0.08
24.18
24.26
73.55%
73.80%
รายจ่ายลงทุน
2
22.79
8.50
0.00
8.50
0.00%
37.29%
รายจ่ายภาพรวม
25
55.66
8.58
24.18
32.76
43.43%
58.85%
×