กอ.รมน.จ.มห.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.57
0.57
0.00
0.57
98.78%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.57
0.57
0.00
0.57
98.78%
×