ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×