สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
8.00
0.00
1.56
1.56
19.55%
19.55%
รายจ่ายภาพรวม
1
8.00
0.00
1.56
1.56
19.55%
19.55%
×