สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
8.00
0.00
4.20
4.20
52.47%
52.47%
รายจ่ายภาพรวม
1
8.00
0.00
4.20
4.20
52.47%
52.47%
×