สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
12.28
12.28
1.96
0.00
16.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
1
12.28
12.28
1.96
0.00
16.00%
0.00%
×