สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
2
1.75
0.05
0.00
0.05
2.76%
รายจ่ายลงทุน
15
2.07
0.65
1.41
2.06
99.81%
รายจ่ายภาพรวม
17
3.81
0.70
1.41
2.11
55.36%
×