สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.85
0.00
0.43
0.43
49.92%
49.92%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.85
0.00
0.43
0.43
49.92%
49.92%
×