สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.85
0.00
0.80
0.80
93.52%
93.52%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.85
0.00
0.80
0.80
93.52%
93.52%
×