สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.20
0.16
0.00
0.16
80.12%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.20
0.16
0.00
0.16
80.12%
×