สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.39
0.00
0.49
0.49
35.11%
35.11%
รายจ่ายภาพรวม
2
1.39
0.00
0.49
0.49
35.11%
35.11%
×