สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
2
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×