สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.88
0.00
0.24
0.24
26.77%
26.77%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.88
0.00
0.24
0.24
26.77%
26.77%
×