โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
18.00
0.00
1.14
1.14
6.31%
6.31%
รายจ่ายภาพรวม
2
18.00
0.00
1.14
1.14
6.31%
6.31%
×