สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.40
0.00
0.07
0.07
18.04%
18.04%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.40
0.00
0.07
0.07
18.04%
18.04%
×