แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายลงทุน
1
10.00
0.00
9.97
9.97
99.66%
รายจ่ายภาพรวม
1
10.00
0.00
9.97
9.97
99.66%
×