โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
15.00
0.00
2.14
2.14
14.24%
14.24%
รายจ่ายภาพรวม
1
15.00
0.00
2.14
2.14
14.24%
14.24%
×