���������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ใบสั่งซื้อ/PO
ใช้จ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รวม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
nan%
×
×
×