������.���������.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
15
3.47
2.72
0.00
2.72
78.35%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.47
2.72
0.00
2.72
78.35%
×