สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.75
0.00
2.21
2.21
80.55%
80.55%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.75
0.00
2.21
2.21
80.55%
80.55%
×