������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
4.59
0.00
3.66
3.66
79.82%
79.82%
รายจ่ายลงทุน
2
0.21
0.00
0.02
0.02
7.36%
7.36%
รายจ่ายภาพรวม
11
4.80
0.00
3.68
3.68
76.68%
76.68%
×