สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
28
99.69
0.00
82.31
82.31
82.56%
82.56%
รายจ่ายลงทุน
226
62.68
4.14
10.67
14.81
17.02%
23.62%
รายจ่ายภาพรวม
254
162.37
4.14
92.98
97.12
57.26%
59.81%
×