���������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
24
6.70
5.15
0.01
5.16
76.94%
รายจ่ายลงทุน
1
1.98
1.98
0.00
1.98
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
8.69
7.13
0.01
7.14
82.20%
×