���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
24
2.65
0.00
1.21
1.21
45.86%
45.86%
รายจ่ายภาพรวม
24
2.65
0.00
1.21
1.21
45.86%
45.86%
×